Недвижимо културно наследство

Лапидариум и крепостни стени

Секторът от удвоената крепостна стена по протежението на ул. ""Витоша"" е едно от малкото места, където укрепленията са видими над повърхността през годините до наше време. Първата стена от периода II-IVв днес може да се проследи в основите на няколко сгради. Няколко нейни сектора са проучени във връзка с реконструкцията на сградите и консервацията на стената. Втората крепостна стена е съхранена частично. Външната крепостна стена (Ранновизантийска) е строена през V-VIв. Тук видимата откъм ул. " Витоша" удвоена крепостна стена е експонирана на височина около 1м. Градежът е в opus mixtum с тухлени пояси от 5 реда тухли, споени с по-едни тухлени късчета. По време на благоустрояване на сектора на няколко пъти през XXв е разкрита част от опорната конструкция на стената. Градежът в блоковете от сиенит в редова зидария и пълнеж във вътрешността от блокаж от ломен камък със спойка от едри късчета тухла. Следващия тухлен пояс е частично съхранен. Към стената са изградени триъгълни кули и контрафорси. Кулите имат формата на равнобедрен триъгълник, с дължина на страните 7,80м и дебелина на зидовете 1,55м. Те отстоят на 34м една от друга. Между двете триъгълни кули лежат останките на два контрафорса. Те са на 16м един от друг и са издадени на 1,7м от външното лице на стената. В края на ул. " Витоша" е разположен и лапидариумът на Пловдив. / Източник: Опознай.bg/
  • Национален паметник на културата Обекти
  • Забележка 3D, видео, снимка

Видео галерия