Недвижимо културно наследство

Къщата на Аргир Куюмджиоглу /РЕГИОНАЛЕН ЕТНОГРАФСКИ МУЗЕЙ/

Безспорно най-представителна и разположена в едно от най-живописните кътчета на Стария Пловдив е къщата на Аргир Коюмджиоглу. С ясни и точни пропорции, с характерни и разнообразни силуети от всички възможни гледни точки, с блестящо адаптиране към терена и античната архитектурна даденост, тя е великолепен образец на симетрична къща. Построена е през 1847 г. от майстор хаджи Георги и освен неговото умение, отразява и напредничавия, повлиян от европейските стандарти вкус на богатия пловдивски търговец. Сградата обхваща 570 квадратни метра застроена площ и се състои от главна жилищна част - симетрична по перпендикулярната и успоредната на централната фасада оси, и стопанска пристройка - дискретно прилежаща към южната фасада. Добре озелененият двор с мраморен шадраван и кладенец е заобиколен с висок зид, като на мястото на несъществуваща вече двуетажна постройка към ул. „Стамат Матанов“ е изграден малък наблюдателен еркер. Главната и най-богата фасада на къщата е ориентирана към двора и градината. Входът е оформен с издаден напред колонаден портик, предизвикан от подчертаното излизане в пространството на най-представителната част от дома - салона на втория етаж. Този бароков похват се съчетава великолепно с изящната вълнообразна крива на трите кобилично оформени фронтона, с богатото остъкляване и декоративното изписва- не на фасадата. Сградата е построена върху сложен терен с денивелация от 8 метра и в задната си част стъпва върху останките от старата крепостна стена. Конструкцията е дървена паянтова. Двата етажа имат еднаква схема. От портика се влиза в салон, а от двете му страни са разположени по две стаи. Трираменно стълбище води до втория етаж, директно в големия (18.50 на 11.00 метра) салон, осветен от пет големи прозореца с изглед към двора и четири - към ул. „Стръмна“. Четирите заобикалящи стаи повтарят схемата на долния етаж, но излизат еркерно към двора. Просторните стаи с изписани стени са добре остъклени и украсени с геометрично профилирани дъсчени тавани, великолепни, богато дърворезбовани „слънца“, елегантно избити алафранги, профилирани врати и долапи. От 1938 г. сградата има публични функции и е обявена за общинска къща музей. Първата експозиция е открита на 14. X. 1943 г. с етнографски, графичен и художествен раздели. Библиотека и старопечатен отдел са обогатявали съдържанието на музея. От 1952 г. се пристъпва към изграждане на постоянна етнографска експозиция, която е от- ворена за посетители на 27. VI. 1962 г. По настоящем в Къщата на Аргир Куюмджиоглу се помещава Регионалния етнографски музей . Експозицията показва богатата материална и духовна култура на Пловдивския край, обхващан исторически територията между Стара планина и Средните Родопи и от горното течение на Марица до Чирпанските възвишения. Проследено е развитието на селското стопанство, занаятите и търговията. Представено е голямото разнообразие на народната култура – облекло, тъкани, шевици, музика и танци на основните етнографски групи в региона – рупци и тракийци. Музеят съхранява над 40 000 движими паметници на културата. ул. „Д-р Стоян Чомаков“ № 2
  • Национален паметник на културата Обекти
  • Забележка Част от културните ценности, съхранявани в музея са показани в електронният каталог на Регионалният етнографски музей - 3D сканиране на част от експонатите, видео, снимки.

Видео галерия