Общински институт "Старинен Пловдив"

Малка базилика от Филипопол

Малката базилика е разкрита при спасителни археологически проучвания, направени в периода 1988-1998 година в центъра на Пловдив. Намира се в източните покрайнини на укрепения Филипопол, в непосредствена близост до крепостната стена и източно от Епископската базилика. Тя е трикорабна базилика с апсида от изток, пристроен от юг параклис и подове, украсени с полихромни мозайки. Има два строителни периода, отнесени към V-VІ век, през които запазва своите външни очертания. През втория строителен период е извършено вътрешно преустройство, подовото ниво е повдигнато, поставен е мраморен амвон, изграден е синтрон, оформен е нартекс. В северноизточния край на сградата е пристроен баптистрерий с кръстовидна писцина и мозаечен под. Подът на базиликата от V век е покрит с полихромна мозайка в техника opus tesselatum с преобладаващи орнаментално-геометрични и растителни изображения като меандровидни свастики и кръстове от плетеници, вази-кантароси, розети, соломонови възли и др. В централния кораб, пред олтарната преграда в tabula ansata е поместен ктиторски надпис. По епиграфски данни надписът е посветен на Василиск и неговата фамилия. Флавий Василиск, който през втората половина на V век е главнокомандващ на войските в Тракия, е имал резиденция във Филипопол, а през 475 г. става император на Източната римска империя. Мозайката в баптистерия е положена през VІ век върху по-ранен тухлен под. Върху нея се открояват многоцветните изящни фигури на два елена и двойка гълъби – традиционни раннохристиянски символи, които, заедно с писцината, представят сцената „Изворът на живота”. Баптистерият с кръстовидната писцина и живописните си фигурални изображения, е единственият засега консервиран и експониран обект от този вид на територията на България. Мозайките, дело на местни майстори, имат близки паралели с тези от Епископската базилика, жилищна сграда „Ирини” и други обекти от Филипопол и притежават висока художествена, историческа, научна и експозиционна стойност.

Паметник на културата

Мозайките, дело на местни майстори, притежават висока художествена, историческа, научна и експозиционна стойност.

Експозиция

Временна Постоянна