21.6.2022 г. - 20.2.2024 г.

Проект BGCULTURE-1.001-0016 „Културното наследство на Пловдив, представено в ревитализирани, реставрирани и реновирани места"

Logo-proekt.jpg

Проектът BGCULTURE-1.001-0016 Културното наследство на Пловдив, представено в ревитализирани, реставрирани и реновирани места" се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 781 550.03 лв., предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е подобряване на  управлението и представянето на културното наследство на град Пловдив чрез ревитализиране, реставриране и обновяване на пространства в седемте културни института, както и да насърчи културното предприемачество в общината.

Обща стойност на проекта: 781 550.03 лв.,  от които финансиране от ЕС, чрез Финансовия механизъм на ЕИП: 664 317.52 лв. и национално финансиране: 117 232.51 лв.

Бенефициент: Община Пловдив

Участници: 

Регионален исторически музей - Пловдивhttp://digital.plovdiv.bg/BG/Pages/RIM.aspx

Регионален археологически музей - Пловдив http://digital.plovdiv.bg/BG/Pages/RAM.aspx

Регионален етнографски музей - Пловдив http://digital.plovdiv.bg/BG/Pages/REM.aspx

Регионален природонаучен музей - Пловдив: https://rnhm.org/

Градска художествена галерия - Пловдивhttp://digital.plovdiv.bg/BG/Pages/GHG.aspx

Народна библиотека  „Иван Вазов":  http://digital.plovdiv.bg/BG/Pages/LibIvanVazov.aspx

Общински институт „Старинен Пловдив": http://digital.plovdiv.bg/BG/Pages/OldPlovdiv.aspx

Партньор: Cross-Cultural Introduction AS, Кралство Норвегия

Срок за изпълнение: 20 месеца

Програма: „КУЛТУРНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО, НАСЛЕДСТВО И СЪТРУДНИЧЕСТВО" на ФМ на ЕИП 2014-2021 г.

Наименование на процедурата: Първа покана по подрезултат 1.1 „Културно наследство, представено в ревитализирани, реставрирани и реновирани места"

Описание на прокта:

В проекта BGCULTURE-1.001-0016 „Културното наследство на Пловдив, представено в ревитализирани, реставрирани и реновирани места" са включени 7 културни институции - Градска художествена галерия, Регионален исторически музей, Регионален археологически музей, Регионален етнографски музей, Регионален природонаучен музей, Народна библиотека "Иван Вазов" и ОИ "Старинен Пловдив". Срокът на изпълнение е 20 месеца. Партньор на община Пловдив е Cross-Cultural Introduction AS (CC-Intro AS) , НПО от Норвегия.

Дейностите по проекта ще създадат по-широк интерес към културното наследство и чрез създаване на нови предприемачески идеи ще генерират приходи впоследствие. По проекта ще се обновят и ревитализират помещения; ще се закупят витрини за постоянните експозиции и техника за интерактивно представяне на експонатите; ще се разработи мобилно приложение - тип quest игра, което ще представя сградите, залите и част от експонатите на културните институти по интригуващ за посетителите начин, включващо аудио гайд. Приложението ще е базирано на истории от града като ще добавя стойност в привличането на по-младата аудитория и на туристите в града, както и ще донесе ползи за устойчиво развитие на бизнеса в общината.

Проектът включва създаване на две нови работни места и обучение на експертния персонал на културните оператори за повишаване на капацитета им в областта на предприемачеството и маркетинга. Дейностите по проекта целят да подобрят условията за опазване, управление и представяне на културните ценности на Пловдив като чрез ревитализиране на помещенията и разработване на мобилно приложение се създадат условия за привличане на нови публики.

Включвайки и партньор от страните-донори ще се осъществи обмен на добри практики в областта на културното предприемачество. Партньорството е предпоставка за по-широко представяне на културното наследство на Пловдив в ЕС и инструмент за социално сближаване, следвайки принципите на доброто управление, устойчиво развитие и дългосрочен икономически растеж.

Цел на проекта Подобряване на  управлението и представянето на културното наследство на град Пловдив чрез ревитализиране, реставриране и обновяване на пространства в седемте културни института, както и да насърчи културното предприемачество в общината.

Основни дейности:

  • Сформиране на екип за управление и администриране на проекта.
  • Подобряване на експертния потенциал в културните институции по проекта.
  • Ремонтни дейности за ревитализиране и реновиране на пространства в културните институти и закупуване на обзавеждане и оборудване.
  • Разработване на предприемачески план.
  • Разработване на мобилно приложение.
  • Информация и комуникация.